Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Nhiệt độ tối đa của cuộn coil contactor CT là bao nhiêu?

Nhiệt độ tối đa của cuộn coil contactor CT là 180 độ C
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?