Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Làm cách nào để ngăn chắnự cố thấp áp trên biến tần ATV61?

Vào Drive Menu > 1.8 Fault Management > Undervoltage Mgt. Thay đổi Undervoltage timeout từ 0.2 giây thành khoảng 5-10 giây. Nếu điện áp lưới thấp hơn 480V, ta có thể điều chỉnh cài đặt Mains Voltage thành 460V, mức thấp hơn so với ngưỡng cắt cho sự cố thấp áp.
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?