Câu hỏi kỹ thuật thường gặp

Đặt một câu hỏi

Bảo vệ quá tải và ngắn mạch pha N của ACB NW, NT 4cực tương đương với các pha còn lại?

Dòng ACB 4P thường sẽ có 3 lựa chọn:
1. Không bảo vệ dây trung tính (4P3d).
2. Bảo vệ dây trung tính với giá trị = 0.5 x Ir (dòng làm việc thiết bị). (4P3d + N/2).
3. Bảo vệ dây trung tính với giá trị = Ir (dòng làm việc thiết bị). (4P4d).
Thông tin này có hữu ích?
Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?