{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

ATV212: How do I wire and program an ATV212 for 3-wire control AND speed reference from the face of the drive?

Issue:
Wants to wire and program a ATV212 for 3-wire control AND speed reference from the face of the ATV212 drive.

Product Line:
Altivar 212

Environment:
All

Cause:
Setup assistance

Resolution:

1. Wire F terminal for forward Normally Open (NO), momentary close to Start
2. Wire R terminal for Normally Closed (NC) Stop
3. Set Fnod to 3 --speed reference from the face of the drive
4. Set F111 to 2 --forward command on F terminal
5. Set F112 to 49 --3-wire control activated

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212