Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao không tìm thấy mode INST trong I>>> hoặc Io>> đối với VIP400?

Published date: 13 tháng mười một 2020

INST mode trong Io>> & I>>> chỉ xuất hiện khi Min triptime được cài ở chế độ OFF. Mặc định ban đầu của Min Triptime là ON.
Tài liệu tham khảo: https://www.se.com/ww/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/301000/FA301660/zh_TW/VIP400,%20VIP410%20Protection%20Relay%20Manual.pdf

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.