{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

ATV212 Programming & Wiring an E-Stop

Issue:
Programming & Wiring an E-Stop for the ATV212.

Product Line:
ATV212

Environment:
All model numbers, all serial numbers

Cause:
n/a

Resolution:
Consider using a logic input that is assigned as run permissive. If the input drops out, the VFD will remove output power to the motor.
Wire the normally closed E-stop contact between  R and P24.
Program F110 = 0, F112 = 1.
The VFD will display OFF to indicate that a run permissive is not enabled.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Altivar 212