{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Unity Pro 13 Registration Wizard tool location

Issue
After I've installed Unity Pro v13.x, where do I find the Registration Wizard tool?

Product Line
Unity Pro 13.x for Modicon PLC configuration software for Windows

Environment
Configuration software installed in Windows 7 or above.

Resolution
If you are running on Windows 7 or 8, the icon may be found in the Start Bar in the folder path with a light blue icon:
Schneider Electric -> SoCollaborative -> Unity Pro -> Registration Tool

If you're running Windows 10, you may have difficulty finding the Registration Wizard from the Start Bar.
The file location is:
<Unity Pro InstallFolder>\RegUpXL\RegistrationWizard.exe

If you've installed in the default location, it would be the direct path:
C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\Unity Pro\RegUpXL\RegistrationWizard.exe

Note: EcoStruxure Control Expert v14.0 and above uses the newer shared Schneider Electric License Manager Tool.
It is located in the default install location:
C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\License Manager\LicenseManager.exe

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm