Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để mở chương trình Lexium CT bằng phần mềm Somove?

Published date: 18 tháng tư 2020

Việc cấu hình Lexium CT cần được lưu dưới dạng tệp .se3 sau đó có thể được đưa vào phần mềm Somove.Vui lòng xem file hình ảnh đính kèm về cách đưa dữ liệu vào.Link: https://www.se.com/ww/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/376000/FA376287/en_US/ct_to_somove.png?_ga=2.16525238.1041148888.1568690330-1368384610.1554976326

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.