Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Gán BLC cho R2 relay trên ATV320 drives như thế nào ?

Published date: 18 tháng tư 2020

Trên ATV320; Ctt là [Standard] (Std) ở tiêu chuẩn mặc định.Chú ý: Brake logic control chỉ có thể được gán khi [Motor control type] (Ctt) không được cài đặt là [Standard] (Std), [V/F 5pts] (UF5),[V/F Quad.] (UFq) or [Sync. mot] (SYn).=>Gán Ctt thành [SVC V] sau đó có thể lập trình BLC cho R2 trên ATV320.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.