Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Altivar 71

Drives for heavy duty industry from 0.37 to 630 kW

Frequency inverters for 3-phase synchronous and asynchronous motors from 0.37 to 630 kW

Altivar 71
   • 193 products available

    • Giá tốt nhất
     ATV71H037M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71H037M3

     variable speed drive ATV71 - 0.37kW-0.5HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV71H037M3383 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71H037M3383

     variable speed drive ATV71 - 0.37kW-0.5HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV71H037M3S337 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71H037M3S337

     variable speed drive ATV71 - 0.37kW-0.5HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV71H037M3Z Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71H037M3Z

     variable speed drive ATV71 - 0.37kW-0.5HP - 240V -EMCfilter-w/o graphic terminal
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV71H075M3 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71H075M3

     variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV71H075M3383 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71H075M3383

     variable speed drive ATV71 - 0.37kW-0.5HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV71H075M3S337 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71H075M3S337

     variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 240V - EMC filter-graphic terminal
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV71H075M3Z Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71H075M3Z

     variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 240V - EMC filter-w/o graphic terminal
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV71H075N4 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71H075N4

     variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-graphic terminal
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV71H075N4383 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV71H075N4383

     variable speed drive ATV71 - 0.75kW-1HP - 480V - EMC filter-graphic terminal
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4