Vietnam (Vietnamese)
Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.

Bạn có thể chọn quốc gia khác để xem các sản phẩm có sẵn hoặc truy cập trang web Toàn cầu của chúng tôi để biết thông tin về công ty.

Chọn quốc gia hoặc khu vực khác

 

Altivar 1200

Medium voltage variable speed drive from 315 to 16,200KVA

Clean and compact MV variable speed drive

Altivar 1200
   • 21 products available

    • Giá tốt nhất
     ATV1200A3703333 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV1200A3703333

     medium voltage variable speed drive ATV1200 - 3.3 kV - 370 kVA
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV1200A4703333 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV1200A4703333

     medium voltage variable speed drive ATV1200 - 3.3 kV - 470 kVA
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV1200A5703333 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV1200A5703333

     medium voltage variable speed drive ATV1200 - 3.3 kV - 570 kVA
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV1200A6603333 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV1200A6603333

     medium voltage variable speed drive ATV1200 - 3.3 kV - 660 kVA
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV1200A7703333 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV1200A7703333

     medium voltage variable speed drive ATV1200 - 3.3 kV - 770 kVA
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV1200A8603333 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV1200A8603333

     medium voltage variable speed drive ATV1200 - 3.3 kV - 860 kVA
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV1200A10003333 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV1200A10003333

     medium voltage variable speed drive ATV1200 - 3.3 kV - 1000 kVA
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV1200A11403333 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV1200A11403333

     medium voltage variable speed drive ATV1200 - 3.3 kV - 1140 kVA
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV1200A12503333 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV1200A12503333

     medium voltage variable speed drive ATV1200 - 3.3 kV - 1250 kVA
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
    • Giá tốt nhất
     ATV1200A14003333 Hình ảnh sản phẩm Schneider Electric

     ATV1200A14003333

     medium voltage variable speed drive ATV1200 - 3.3 kV - 1400 kVA
     Thêm vào Sản phẩm của tôi Xóa khỏi Sản phẩm của tôi
     The maximum number of products that can be compared is 4
  So sánh sản phẩm: /