Netherlands
Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

U kunt een ander land kiezen om beschikbare producten te bekijken of bezoek onze corporate website voor meer informatie over ons bedrijf.

Kies uw locatie
  • Default Alternative Text

    Gebruiksvoorwaarden

Schneider Electric Gebruiksvoorwaarden

Wanneer u verbinding maakt met of toegang heeft tot deze website, komt u overeen gebonden te zijn aan onderstaande algemene gebruiksvoorwaarden, evenals de specifieke voorwaarden die op bepaalde pagina's van deze site worden vermeld, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze site onmiddellijk te verlaten.


Tenzij anders is vermeld zijn deze website, de content ervan, en de domeinnaam en URL's: https://www.se.com/nl http://www.schneider-electric.com, en http://www.schneiderelectric.com het exclusieve eigendom van:

Schneider Electric SE

Hoofdkantoor: 
35, rue Joseph Monier 
92500 Rueil Malmaison - France 
Rechtsvorm: Europese vennootschap (vennootschap op aandelen) met een Raad van Bestuur 

Managing Editor

Chris Leong
Chief Marketing Officer
Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - Frankrijk

Host

Schneider Electric SE
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison - Frankrijk
Phone: +33 (0) 1 41 29 70 00
Fax: +33 (0) 1 41 29 71 00

1. Doel van deze website:

Deze website, evenals de content, inclusief alle informatie, tekst, grafische en andere afbeeldingen, hyperlinks en ander materiaal, zijn bedoeld om algemene informatie over Schneider Electric te geven.

2. Handelsmerk en auteursrechtelijke informatie

Het Schneider Electric merk en alle geregistreerde handelsmerken van Schneider Electric Industries SAS die vermeld worden op deze website, zijn het exclusieve eigendom van Schneider Electric SE en haar dochterondernemingen. Zij mogen niet voor enig doel worden gebruikt zonder de schriftelijke toestemming van de eigenaar. Deze website en content ervan worden beschermd in de zin van de Franse wet inzake intellectuele eigendom (Code de la propriété intellectuelle français, hierna te noemen de "Code"), onder de wetgeving inzake auteursrechten die teksten, tekeningen en modellen betreft, evenals door het merkenrecht. U komt overeen dat u deze website of de content ervan noch geheel noch gedeeltelijk voor andere dan voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik, zoals omschreven in de Code, op enig medium zult reproduceren zonder schriftelijke toestemming van Schneider Electric. U komt tevens overeen om geen hyperlinks naar deze website of de content ervan aan te maken. Schneider Electric verleent geen recht of licentie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de website of de content ervan, behoudens voor een niet-exclusieve licentie om deze voor eigen risico te raadplegen op een "as is" basis. Alle andere rechten zijn voorbehouden.

Schneider Electric doet geen uitspraken over en geeft geen verklaringen af met betrekking tot de handelsmerken van derden, die eigendom zijn van hun respectieve eigenaars.

Neem voor meer informatie contact op met de webmaster:
FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

3. Links naar andere websites

Deze website kan links naar andere websites bevatten, die uitsluitend voor uw gemak zijn bedoeld en geen onderschrijving van de content van deze andere websites door Schneider Electric inhouden. Schneider Electric is niet verantwoordelijk voor de content van enige andere websites en geeft geen enkele verklaring of garantie met betrekking tot andere websites of de content of materialen van dergelijke websites.

4. Actualisering van informatie 

Schneider Electric zal zich er redelijk voor inspannen om ervoor te zorgen dat deze website te allen tijde bereikbaar is. Het kan echter voorkomen dat u geen toegang kunt krijgen tot de site of toegangsproblemen ervaart vanwege technische problemen of tijdens onderhoudswerkzaamheden of upgrades. Hoewel Schneider Electric er in alle redelijkheid zorg voor draagt dat de informatie op deze site up-to-date wordt gehouden, geeft zij daarnaast geen garantie, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, voor de juistheid en volledigheid ervan.

De content van deze website en de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op deze site kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, worden gecorrigeerd, gewijzigd of bijgewerkt.

Schneider Electric garandeert en verklaart niet dat deze website en de toegang ertoe veilig is, of dat haar website geen virussen of bugs bevat die beschadiging of verlies van gegevens kunnen veroorzaken. U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens tegen virussen.

Schneider Electric aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe, speciale, indirecte of gevolgschade van welke aard dan ook en ongeacht de wijze van ontstaan, die voortvloeit uit uw gebruik van, of onvermogen om toegang te krijgen tot, de website.

5. Financiële informatie en informatie over de aandelenprijs

De via deze website verstrekte informatie is niet bedoeld en wordt niet geacht te zijn bedoeld als een aanbod, uitnodiging of aansporing om te investeren, of anderszins te handelen, in aandelen van Schneider Electric SE of enige andere financiële instrumenten van welke aard dan ook die uitgegeven zijn door een vennootschap van Schneider Electric, noch om enig advies of enige aanbeveling te geven of te vormen in verband met een investeringsbeslissing.

De aandelenprijs die wordt gepubliceerd op de Financiële pagina van deze website wordt geleverd door een extern bedrijf en Schneider Electric aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met enige vertraging of onjuistheden in de via deze link geleverde informatie, waarover zij geen zeggenschap heeft. Deze website kan ook links bieden naar andere externe websites waarover Schneider Electric geen zeggenschap heeft. Schneider Electric is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke websites.

6. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

SCHNEIDER ELECTRIC ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN TEGENOVER ENIGE PARTIJ VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN ENIGERLEI AARD DIE OP ENIGE WIJZE VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIT UIT DEZE WEBSITE OF UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF VAN EEN SITE OF RESOURCE VERBONDEN MET, VERMELD OP, OF BENADERD VIA DEZE WEBSITE, OF VOOR HET GEBRUIK OF DOWNLOADEN VAN, OF DE TOEGANG TOT, MATERIALEN, INFORMATIE, PRODUCTEN OF SERVICES, MET INBEGRP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, GEDERFDE WINST, BEDRIJFSONDERBREKINGEN, VERLOREN BESPARINGEN OF VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF OVERIGE DATA, ZELFS ALS SCHNEIDER ELECTRIC UITDRUKKELJK IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. DEZE UITSLUITING EN AFSTAND VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE RECHTSVORDERINGEN, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACT, GARANTIE, ONRECHTMATIGE DAAD OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIEËN.

7. Vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie

Schneider Electric wenst geen vertrouwelijke of beschermde informatie van u te ontvangen via onze Website. Houd er rekening mee dat alle informatie of materialen die naar Schneider Electric zijn verzonden, geacht worden NIET vertrouwelijk te zijn. Door Schneider Electric informatie of materiaal te sturen, verleent u Schneider Electric een onbeperkte, onherroepelijke licentie om deze materialen of informatie te gebruiken, te reproduceren, te tonen, te wijzigen en door te zenden, verspreiden en u stemt er tevens mee in dat het Schneider Electric vrij staat ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die u voor enig doel naar ons stuurt.

8. Kwesties met betrekking tot het rechtsgebied

Tenzij anders vermeld, worden de materialen op deze website uitsluitend gepresenteerd om Schneider Electric producten te promoten. Schneider Electric geeft geen verklaringen af dat materialen of producten die op de site zijn afgebeeld, geschikt of beschikbaar zijn op alle locaties.
Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Frans recht, zonder de beginselen van het conflictenrecht in acht te nemen. Indien een bepaling van deze overeenkomst onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Algemene Voorwaarden en zal deze geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van alle resterende bepalingen. Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en deze overeenkomst zal niet worden gewijzigd, tenzij dit schriftelijk geschiedt met ondertekening door beide partijen.


Laatste update : 29 september 2014