{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Can we take the content from a File System Download and convert it back to a VDZ file so that we can make modifications in Vijeo Designer?

Issue:
Looking for a way to take the File System Download content and convert it back to a VDZ file so that we can make modifications in Vijeo Designer.

Product Line:
Vijeo Designer (all versions)

Resolution:
It is not possible to take the content from a File System Download and convert it back to a VDZ file so that modifications can be made in Vijeo Designer. The output of a File System Download is the compiled source of the project file. It is not possible to de-compile it, just like how you cannot obtain the source code from a .exe file in Windows.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm