Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

ProWORX NxT Logbook được sử dụng cho mục đích gì?

Published date: 26 tháng năm 2020

Logbook được dùng để ghi lại các thông số, nó được gắn với một tệp cơ sở dữ liệu nhưng không liên kết với bất kỳ bản ghi cơ sở dữ liệu đã được lưu trước đó.
Nó có thể được sử dụng như một vùng nhớ đệm, như một nhật ký hàng ngày, hoặc một nhắc nhở để truyền thông tin giữa các phương thức giao tiếp khác nhau.
Bạn có thể tự động hiển thị Logbook khi nhập vào trình soạn thảo mạng.
Điều này là bắt buộc cho người dùng tiếp theo để xem lại thông tin lưu trữ.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.