{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

ProWORX NxT Logbook được sử dụng cho mục đích gì?

Logbook được dùng để ghi lại các thông số, nó được gắn với một tệp cơ sở dữ liệu nhưng không liên kết với bất kỳ bản ghi cơ sở dữ liệu đã được lưu trước đó.
Nó có thể được sử dụng như một vùng nhớ đệm, như một nhật ký hàng ngày, hoặc một nhắc nhở để truyền thông tin giữa các phương thức giao tiếp khác nhau.
Bạn có thể tự động hiển thị Logbook khi nhập vào trình soạn thảo mạng.
Điều này là bắt buộc cho người dùng tiếp theo để xem lại thông tin lưu trữ.

Nội dung này có hữu ích không?