Нашите марки

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Уведомление за инвестиционно предложение

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)
(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ
ПЛОВДИВ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от “ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, ЕИК 121587769, с. Бекнковски, ул. „Индустриална“, п.к. 4201, община Марица, Област Пловдив

(име, адрес и телефон за контакт)

Гр. София, жк. Младеост 4, Бизнес Парк София, бл. 4, ет. 6, пк. 1766

(седалище)

Пълен пощенски адрес: с. Бекнковски, ул. „Индустриална“, 4201 Пловдив

Управител или изпълнителен директор на фирмата възложител:

Радослав Кошков и Мария Топчийска

Лице за контакти: Юлия Величкова /архитект/

Мартин Гънчевски тел. +359 882 508 170 martin.ganchevski@se.com

Радослав Стаматов тел. +359 88 476 5559 radoslav.stamatov@se.com

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че “ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

има следното инвестиционно предложение:

Разширение на съществуваща производствена сграда на завода в землището на село Бенковски (УПИ: 036154, местност Тузлата, община Марица.), с цел инсталиаране на допълнително производствено оборудване за сглобяване на електрооборудване средно и ниско напрежение.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Настоящото уведомление за инвестиционно намерение предвижда разширение на съществуващата производствена сграда в землиштето на село Бенковски в УПИ: 036154, местност Тузлата, община Марица., с цел инсталиаране на допълнително производствено оборудване за сглобяване на електрооборудване средно и ниско напрежение.

Разширението бъде разделено на две основни части – производствена, складова и административно-битова с обща площ 3000 кв.м. Производствената част ще е на един етаж и ще бъде с максимална височина 10м. По този начин втория етаж на административно-битовата сграда ще бъде подравнене с етажа на производствената и двете части ще са под общ покрив.

В производствената част ще се извършва сглобяване на електроборудване на средно и ниско напрежение и помещение за поддръжката.

В административно битовата част се предвиждат следните помещение:

- Бани, тоалетни;
- Офиси на административния персонал
- Помещение за почивка на персонала.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

Транспортен Достъп: Транспортния достъп до имота се осъществява посредствам същестуващ вход-изод от южната и западната страна на имота. В настоящото уведомление за инвестиционно намерение не се предвижда изградането на нови транспортни връзки.

Електрозахранване: Електрозахранването на разшитението ще се осъществява от изградени кабелни линии в съществуващите технически помещения.

Водоснабдяване: Имотът е водоснабден посредство същестуващо водопроводно отклонение. За имота има сключен договор за предоставяне на водоснабдителни услуги. С настоящото уведомление за инвестиционно намерение не се предвижда промяна в параметрите на съществуващото отклонение.

В имота има същестуващо водозелно съоръжение, за което има издадено от Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“. При реализиране на настоящото инвестиционно намерение не се предвижда увеличаване на водните количества, които ще се черпят.

ждане на отпадъчни води: Битовите отпадъчни води в имота се пречистват през съществуваща пречиствателна станция (разположена в имота) и се заустват в общински отводнителен канал, поречние на река Марица, за което има издадено от Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“. При реализиране на настоящото инвестиционно намерение не се предвижда завишаване на водните количества, които се заустват, съгласно издаденото разрешително.

Не се предвижда използване на взрив.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

4. Местоположение

Инвестиционното намерение ще се реализира в УПИ 036164, м. Тузлите, с. Бенковски, община Марица, Област Пловдив.

Имотът не се намира в защитени територии или в близост до такива. Инвестиционото намерение не засяга защитените територии и теритоии за опазване на обектите на културното наследство. Въздействиета от инвестиционното предложение нямат трансграничен характер.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Основни суровини и строителни материали, които ще се употребяват при изграждане на обекта са:инертни материали /пясък, баластра, чакъл, трошен камък/; бетонови и варови разтвори, мазилки и смеси; тухли, дървен материал; метални конструкции и арматурно желязо; PVC, PE-HD и PP тръбопроводи; облицовъчни и изолационни материали.

При изпълнението на настоящото инвестиционно намерение ще се изгради термопомпена отплителна система с геотермални сондажи – затворен тип, посредство затворени, вертикални сондажи, разположение в геотермално поле.

Във всеки един от тях ще бъдат спуснати четири тръби свързани фабрично две по две в долния си край.Геотермалните сондажи ще се изпълни в съответствие с европейските норми VDI 4640.

Сондирането ще се извърши със сондажна машина BERETTA T57 GEO, която е от най – ново поколение верижни машини, с двойно ротационна глава, което помага при сондиране в различни геоложки особености, чрез технологията за едновременно сондиране и обсаждане на геотермалния сондаж. Дълбочината на сондиране е 90 м. от кота терен.

Диаметърът на сондиране при геотермалния сондаж е от особено значение заради термичното съпротивление на сондажа, инжекционния разтвор и тръбите на топлообменика към флуида, който циркулира в самия топлообменик. В случая ще се сондира с оптимален диаметър, за да се активира максимален топлообмен в последствие.

DN обсадна колона: 168 мм; DN на сондажен инструмент 139,6 мм. Работното налягане на геотермалния и термопомпения кръг е 0.1 MPa. Налягането на отваряне на пружинните предпазни вентили е 0.3 MPa.

Полагането на термопакета (геосонди) в геотремалния сондаж се прави с лостова система, която дава възможност да се демонтират геосондите, в случай на проблем с укрепването на сондажа. Преди полагане геосондите се изпитват на плътност. Пробата на плътност се прави непосредсвено и след полагане на геосондите

Нагнетяването на термоцимент в сондажа ще се извърши със специализирана апаратура. Нагнетяването ще се изпълни от дъното към забоя на сондажа. Инженктирането на термоцимент е един от най- важните процеси, тъй като има за цел да активира топлообмена и чрез термоцимента се прави твърдата връзка между флуида и земния пласт. При инжектирането трябва да се гарантира целостта на геосондите за да се избегне невъзможност за циркулация на флуида в геосондите в последствие.

При инжектиране се съблюдават следните параметри на инжекционния разтвор, в случай на необходимост:

- Плътност;
- Водоциментов фактор;
- Налягане;
- Количество инжектиран разтвор.

За да се гарантира работата на цялото геотермално поле с помощта на специализирана апаратура и сертифицирани специалисти ще се извърши Thermal Response Test, с което се гарантират работните температури на геотермалното поле.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не се очакват емисии на вредни вещества

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

По време на строителния процес, както и по време на експлоатацията на обекта няма да се генерират вредни емисии и вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

По време на експлоатацията на обекта ще се генерират битови и незначителни количества твърди отпадъци: опаковки от хартия, картон, полиетилен и други.

По време на строителния процес няма да бъдат генерирани вредни отпадъци. Очаква се да се генерират строителни отпадъци от изкопи и кофражни работи, като същите ще бъдат своевременно извозвани на площадка за строителни отпадъци, определена със заповед на Кмета на Община Марица в съответствие със ЗУО.

Дейностите по управлението и третирането на генерираните отпадъци ще се извършват при спазването на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Битовите отпадъчни води в имота се пречистват през съществуваща пречиствателна станция (разположена в имота) и се заустват в общински отводнителен канал, поречние на река Марица, за което има издадено от Басейнова Дирекция „Източнобеломорски район“. При реализиране на настоящото инвестиционно намерение не се предвижда завишаване на водните количества, които се заустват, съгласно издаденото разрешително.

При изпълнение на инвестиционното намерение се предвижда реконструкция на съществувщата пречиствателна станция, която е разположена в имота. След реконструкцията съоръжението ще може да поема 90 м3/ден биотово фекални и води от столовото хранене.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

По време на строителния процес и експлоатацията на обекта няма да се използват опасни химични вещества.

І. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

- Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

- Моля, на основание чл. 94, ал. 1, т. 9 от ЗООС да се проведе процедура по ОВОС и/или процедурата по чл. 109, ал. 1 или 2 или по чл. 117, ал. 1 или 2 от ЗООС.

ІІ. Друга информация (не е задължително за попълване)

- Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 25.11.2021

Уведомител: Мария Топчийска, чрез пълномощника си Мартин Гънчевски

Имате нужда от помощ?

Започнете оттук!

Открийте отговори сега. Изберете решение самостоятелно или се свържете с един от нашите експерти.

Свържете се с екипа за поддръжка

Свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти, за да получите повече информация, техническа поддръжка, помощ при оплаквания и други.

Откъде да закупите?

Открийте с лекота най-близкия дистрибутор на Schneider Electric на във Вашия район.

 Отваря се в нов прозорец

Разгледайте ЧЗВ

Получавайте отговорите, от които се нуждаете, като разглеждате често задавани въпроси (ЧЗВ), свързани с темата.

 Отваря се в нов прозорец

Свържете се с отдел „Продажби“

Започнете Вашето запитване за покупка онлайн и наш специалист ще се свърже с Вас.

Chat

Имате ли някакви въпроси или нужда от помощ? Тук сме, за да помогнем!